Általános Szerződési Feltételek 

 

1. Bevezető rendelkezések

Jelen okiratba foglalt Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy szerződés) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyek a Safe Laser Trade Kft. (továbbiakban: eladó) által árusított termékek online (webshop-on keresztül történő) megrendelésére (mint egyedi szerződésre) és ezen megrendelések teljesítésére általánosan, az egyedi megrendelésbe foglalt feltételek mellett irányadók. Jelen ÁSZF a megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ezáltal a szerződő felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (továbbiakban: vevő) kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

2. Fogalom meghatározások

 a) Eladó: teljes cégnevén Safe Laser Trade Kft. (továbbiakban: eladó) (cégjegyzékszám: 01 09 302021; adószám: 25171950-2-41; székhely: 1239 Budapest Kartács utca 8. 4.em/4.).

 b) Webshop: a Safe Laser Trade Kft. által a www.safelaser.hu cím alatt üzemeltetett olyan weblap, amelyen a Safe Laser Trade Kft., mint eladó termékeket kínál a vevők számára megvételre.

 c) Termék: eladó vagy harmadik fél által készített és eladó által árusított termék.

 d) Futár: bármely személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a megrendelt terméket a kirendelési célhelyre szállítja. A futár nem áll munkaviszonyban vagy bármely egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban eladóval, a kiszállítási szolgáltatás teljesítésére vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

 e) Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a valamely termék távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Jelen ÁSZF keretében tett egyedi megrendelés távollévők között kötött adásvételi szerződésnek minősül.

 f) Szállítási cím: eladó kizárólag az Európai Unió közigazgatási területén található rendeltetési címre teljesít megrendelést (kiszállítást), ezen területen kívül eső rendeltetési címre történő szállításra irányuló megrendelést egyedileg értékeli és dönt annak teljesítéséről. Eladó jogosult egyes termékek vagy esetleges kampányok esetében a kiszállítási területet az Európai Unió teljes közigazgatási területéhez képest eltérően meghatározni, amely feltételek a webshopban kerülnek feltüntetésre.

 g) Megrendelés azonosító: az egyedi megrendelés beazonosítására szolgáló kódjel.

 h) Vevő: bármely személy vagy szervezet, aki vagy amely termék megvásárlására irányuló megrendelést tesz a webshopban. Vevő csak nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott  személy vagy a magyar jogszabály szerint szerveződő gazdasági társaság vagy egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet. Eladó kizárólag magáncélú felhasználásra szolgál ki vevőket, viszonteladók vagy egyéb módon történő továbbértékesítés céljából történő megrendelés teljesítését jogosult egyoldalúan, további indokolás nélkül megtagadni. Eladó nem köteles ellenőrizni a vevő személyét és ezen feltételeknek való megfelelését, azt vevő a megrendelés leadásával nyilatkozza eladó felé.

 

3.A vásárlás menete

 a) Regisztráció

A megrendelés előzetes regisztrációhoz nem kötött, ugyanakkor e-mail cím és telefonszám megadása kötelező, felek ezen megadott e-mailen és telefonon tartják a továbbiakban a kapcsolatot az egyes megrendelésekre vonatkozóan. Mindazonáltal a regisztráció ingyenes és semminemű kötelezettséggel/elköteleződéssel nem jár, a Felhasználási feltételek megtartásának kivételével.

 b) A megrendelés leadása

Vevő a webshopon keresztül adhat le rendelést, a kiválasztott termék és mennyiség megadásával. A megrendelés befogadásáról eladó visszaigazoló e-mailt küld a megrendelés azonosítóval. Amennyiben bármely oknál fogva a megrendelés részben vagy egészben nem teljesíthető, úgy arról eladó késlekedés nélkül értesíti vevőt e-mailben és/vagy telefonon. Eladó már megfizetett ellenértékét (a nem teljesíthető részben) az eredeti fizetési móddal egyező módon téríti vissza.

 A megrendelés véglegesítése előtt a vevő a webshopban kap részletes tájékoztatást a várható kiszállítási adatokról és feltételekről, illetve a kiszállítást végző személy vagy szervezet megnevezéséről és a szállításra vonatkozó feltételekről. Eladó elsősorban futárszolgáltatások (a továbbiakban: futár) igénybevételével kézbesíti a termékeket.

 A megrendelés leadásával és eladó általi visszaigazolásával felek között egyedi szerződés jön létre, amely távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

 Eladó fenntartja a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjon az értékesítésből.

 Eladó törekszik arra, hogy a termékekre vonatkozó legfontosabb jellemzőket mindenkor és pontosan feltüntetesse honlapján és a webshopban. Eladó felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a webshopban látott fényképekhez képest a termék tényleges vizuális megjelenése eltérő lehet, amely jelentős mértékben függ a webshop megtekintésére használt monitor/kijelző beállításaitól is.

c) A megrendelés teljesítése:

Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést mielőbb teljesítse (lehetőség szerint 1-3 munkanapon belül átadja a futárnak), mindazonáltal a teljesítés idejét a termékkészletek és a szállítási feltételek jelentősen befolyásolják.

Eladó a megrendelést a vevő által megadott, jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő rendeltetési címre szállíttatja harmadik fél (futár) igénybevételével.

Eladó a megrendelés befogadásáról küldött e-mailen túl a rendelés elfogadásáról küld e-mail-es értesítőt. Ezen utóbbi e-maillel jön létre az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés.

d) A megrendeléstől való elállás és a termék visszaküldése:

A természetes személy vevő jogosult a megrendelést lemondani (attól elállni) a termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, amely esetben köteles az elállás közlését követő tizennégy (14) napon belül a terméket visszaküldeni, illetve eladónak vagy általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Megrendelés lemondására e-mail útján van lehetőség. Az elállás tényét az eladó e-mail útján igazolja a vevő részére. Elállási nyilatkozatot a vevő bármely erre irányuló és egyértelmű nyilatkozattal tehet, vagy használhatja az alábbi nyilatkozat-mintát is annak megfelelő kitöltésével:

Elállási nyilatkozatminta:

 

 Címzett: Safe Laser Trade Kft. Bt.

Alulírott kijelentem,  hogy  gyakorlom elállási/felmondási  jogomat az  alábbi  termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés időpontja/termék átvételének időpontja:

Vevő neve:

Vevő címe:

Készülék típusa és gyári száma:

Vevő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Megrendelés lemondásával a már átvett terméket vevő köteles eladó részére visszajuttatni. Eladó kizárólag az eredeti csomagolásában és esetleges eredeti megjelölésekkel, címkével ellátott terméket fogadja vissza. Eladó jogosult megtagadni bármely termék visszavételét, amely szennyeződött, sérült vagy egyéb módon károsodott, amelyet vegyszer érte, alakja deformálódott, használták vagy amelyről hiányzik bármely címke.

Egyedi, a vevő megrendelésére készített termék, azaz olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak, a vásárlás lemondására (elállás) és a termék visszaküldésére nincsen mód.

Korlátozott az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, ilyen terméket kizárólag eredeti és sértetlen csomagolásban, továbbá a védőfólia egyértelműen megállapítható bontatlansága/sértetlensége esetén lehet visszaküldeni (a vásárlástól elállni). 

A vevő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (így különösen a megfelelő csomagolás és a visszaküldés díját). Egy visszaküldési csomagban különböző megrendelésekből származó termékek is visszaküldhetők. Amennyiben a vevő utánvétes csomagban küldi vissza a terméket és így visszaküldés költségeit az eladó téríti meg, jogosult ennek összegét az elállás miatt visszafizetendő vételárból levonni (beszámítani) és ennek tényét számvitelileg megfelelő módon igazolni a vevő részére. A vevő köteles az elállási nyilatkozat megtételével egyidejűleg visszaküldeni az elállással érintett terméket/termékeket.

Eladó a vételár megfizetését követően lemondott megrendelés ellenértékét az eredeti fizetési móddal egyező módon fizeti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre eltérő fizetési módot is alkalmazhat felek azzal, hogy eladót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A vevő kifejezetten jogosult elállni a megrendeléstől, ha a terméket a megrendelés visszaigazolásától számított harminc (30) napon belül nem kapja kézhez, kivéve, ha ez a körülmény vevőnek felróható.

Eladó jogosult mindaddig visszatartani a vételárat, amíg a vevő a terméket – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

4. Vételár és fizetési feltételek

a) A vételár mindenkor a webshopban feltüntetett ár, és tartalmazzák az általános forgalmi adót (bruttó ár).

b) A kiszállítás díja feltüntetésre kerül a megrendelés során, a megrendelés megtétele előtt.

c) Eladó jogosult időről-időre árkedvezményt vagy egyéb, a termék árát érintő promóciós kampányt alkalmazni. Eladó köteles ugyanakkor az árkedvezménnyel meghirdetett terméket a kedvezményes áron vagy egyéb kedvezményes feltétellel értékesíteni a kedvezmény időtartama alatt, amennyiben az egyedi megrendelés ennek feltételeinek megfelel.

d) Amennyiben valamely megrendelés a megrendelt termékek mennyiségére vagy a megrendelés összértékére tekintettel részesül vételár kedvezményben, azonban utóbb a megrendeléstől vevő részben eláll és az ily módon csökkentett tartalmú és/vagy összértékű megrendelés nem felel meg a kedvezmény alkalmazása feltételeinek, úgy vevő a kedvezményre való jogosultságát elveszíti és köteles megtéríteni a már igénybe vett kedvezményt. A megtérítés elsődleges módja a visszaküldött termék ellenértékével szembeni beszámítás.

e) Kedvezménykupon. Eladó valamely kedvezményre való jogosultságot kedvezménykupon formájában is jogosult nyújtani. Egy kupon egyszer használható fel.

f) A vételár megfizetésére az eladó által kiállított és vevő részére a megadott e-mail címre megküldött elektronikus számla ellenében előzetesen bankkártyával vagy azonnali átutalással, illetve utánvétel esetén készpénzben van mód.

g) Átvételi és fizetési lehetőségek:

      1. Személyes átvétel (1139, Budapest Kartács utca 8. 4/4.) esetén:

  • Készpénzes fizetés.
  • Netbankkal és/vagy telebankkal helyben azonnali utalás. 
  1. Házhozszállítás esetén Mixpakk futárszolgálat:
  • Barion (kártyás fizetés a webshopon vásárláskor)
  • Utánvétel készpénzzel a futárnál.
  • Banki átutalással. A megrendelésnél megadott e-mail címre küldött számlán feltüntetett számlaszámra szükséges a termék(ek) ellenértékét átutalni. 

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e- pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN- I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

h) Online fizetés bankkártyával. A fizetéshez használt bankkártya adatokat a megrendelés során kell megadni és az összeget eladó kártyaszolgáltatója azonnal zárolja a vevő bankszámláján. Eladó kifejezetten fenntartja magának annak jogát, hogy ellenőrizze a bankkártya és a megadott adatok érvényességét és a vásárlás értékének megfelelő fedezet fennállását. Ezen ellenőrzések eredménye alapján eladó jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését. Eladó ezen ellenőrzést harmadik banki szolgáltató fél igénybevételével ellenőrzi.

i) Utánvételes fizetés. A vételárat a vevő a futárnak adja át kiszállításkor, kizárólag készpénzben.

j) Eladó vállalja, hogy a kártyás fizetési mód igénybevételéért a felmerült költséget viseli és a fizetéssel kapcsolatban egyéb díjat nem számít fel.

k) Átutalásos fizetés esetén az átutalás díját a vevő viseli.

 

5. Felelősség, szavatosság és jótállás

a) A hibás vagy sérülten átadott termék vonatkozásában eladó teljes körű, a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséget, szavatosságot és jótállást vállal. Vevő köteles ugyanakkor szavatossági vagy jótállási igényeiről ugyanezen jogszabályok szerint, az ott megállapított formában és határidőben értesíteni eladót.

b) Eladó a kártérítési felelőssége körében kizárólag olyan kárért (így különösen veszteségekért) vállal felelősséget, amelyek az ilyen típusú szerződésekből és azokból ésszerűen következtethető, vagy amely kárt előidéző rendkívüli körülményre vevő előzetesen, kifejezetten és írásban felhívta eladó figyelmét és eladó erre tekintettel vállalta annak teljesítését. Eladó e körben kifejezetten kizárja felelősségét a közvetett károkért (így például biztatási kár), továbbá valamely termék kiszállításának elmaradása vagy jelen ÁSZF szerinti bármely egyéb kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése körében, amennyiben ezen nemleges, vagy csak részbeni teljesítés olyan esemény következménye, amely eladó ellenőrzési körén kívül esik, előre nem volt látható és nem is volt elvárható annak eladó általi elhárítása.

c) Eladó felelősségének mértékét az általa az adott egyedi megrendelésben értékesített termékek értékében korlátozza.

d) Eladó egyebekben nem zárja ki vagy korlátozza felelősségét a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes módon vagy mértékben, így a jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási kötelezettségeinek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tesz.

e) A honlap böngészéséhez, a webshopban történő vásárláshoz vagy a kapcsolattartáshoz vevő részéről szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, informatikai eszközök és szoftverek megvásárlása, működtetése) kizárólag vevőt terheli. Eladó elérhetőségei nem emelt díjas szolgáltatás keretében elérhetők.

 

6. Egyéb rendelkezések

a) Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

b) Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

c) A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig.

d) Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti.

 

 7. Adatkezelés

a) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel eladó elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli vevő vonatkozásában, amely adatokból jogosult a szállítási szolgáltatást teljesítő szolgáltató részére megadni mindazon adatokat, amelyek a szállítási szolgáltatási megbízás létrejöveteléhez és teljesítéséhez, továbbá az esetleges panaszkezeléshez szükségesek. Egyebekben eladó biztosítja, hogy vevő adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek.

b) Az adatkezelés célja továbbá az eladó által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a szolgáltatás teljesítésétnek és a vevő-elégedettség ellenőrzése. Az adatkezelésre, valamint a hírlevélre vonatkozó részletes szabályok a webshopoldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóban kerülnek megállapításra és ott érhetők el.

c) Vevő személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. 30. § bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

8. A jogviszony átruházása

a) Eladó a vevő hozzájárulása nélkül jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. §-ban meghatározott személyekre engedményezni az egyedi megrendelésből eredő jogait.

b) Vevő az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni.

9. Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

a) Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

b) Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni eladónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail címén) lehetséges.A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt panaszkezelése alkalmazása.

c) Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll az eladó székhelye vagy a vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület és elérhetőségei:http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 10. Jelen ÁSZF hatálya és módosítása 

a) Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

b) Jelen ÁSZF-et a Safe Laser Trade Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a webshopban mindig a hatályos és érvényes ÁSZF érhető el. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés útján létrejövő egyedi szerződésre kötelező érvénnyel alkalmazandók jelen ÁSZF rendelkezései, a jelen dokumentumban esetlegesen alkalmazott hiperhivatkozásokra vagy mellékletekre kiterjedően.

c) Részleges érvénytelenség. Amennyiben a megrendelés, mint egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, illetve, ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik (együttesen: érvénytelen rendelkezés), úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő tíz (10) napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz és a szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani.

d) Joglemondás kizárása. Az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a feleket megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. Minderre tekintettel joglemondó nyilatkozat kizárólag kifejezetten erre irányuló, a másik félnek címzett nyilatkozatban lehetséges.

e) Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat). Eladó ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

f) Eladó elérhetőségei:

 

Safe Laser Trade Kft.

cím: 1139, Budapest Kartács utca 8. 4/4

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: +36 70 381 0181 vagy +36 70 676 0181

 

g) Eladó vállalja, hogy a vele kapcsolatba lépő vevőt a telefonon történő hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj nem terheli, a telefonos ügyfélszolgálat nem emelt díjas szolgáltatásként érhető el.

h) Jelen ÁSZF elfogadásával vevő kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűnek elfogadja.

  

Budapest, 2020. 06. 14.